تعریف مالیات از نظر علما

???? ???? : بانکداری

مالیات

تعریف مالیات از نظر علما:

مالیه عبارت از پرداخت اجباری است که به منظور اجرای یک خدمت معین و یا به عبارت دیگر یک مقدار پولی است که مردم برای دولت بخاطر اجرای خدمات عامه و انکشاف سویه اجتماعی خود می پردازند .

منظور از پرداخت مالیات عبارت از سهم است که دولت در مقابل انجام خدمات مختلف خود از در آمد یا ثروت اشخاص حقیقی ویا اشخاص حقوقی (شرکت ها)به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به صورت مالیات دریافت میکند .

باید در نظر داشت که پرداخت مالیه در ممالک انکشاف یافته جنبه چند پولی داشته ، اما باید یاد آور شد که تنها در دهه اخیر اخذ مالیه توسط پول عمومیت یافته است .

در سال های قبل پرداخت مالیه به شکل غیر پولی(جنسی) آن رایج بوده است دهاقین کشور فرانسه در سال 1936 م مالیات خویش را به قسم خدمات (ساختن و ترمیم سرک ها ،عمارات و پلها )و غیره انجام میدانند .

مصری ها برای مصارف جنگ ،تغیرات و رفع احتیاجات عامه مالیه را به صورت جنس و خدمات تادیه میکردند.

در یونان قدیم نیز یک نوع مالیه موجود بود که با مالیه مردم مصر و سایر کشورها تفاوت های داشت زیرا در یونان مصارف در بار کم بود که بشتری آن مصارف را خوانین و مالکین اراضی تادیه میکردند.

رومی ها قدیم مالیه را از سرزمین های که تحت تصرف شان قرار داشت اخذ میکردند. خلاصه اشکال پرداخت مالیه از ابتدای تشکیلات اجتماعی بشر (دولت)وجود داشت اما با گذشت زمان با تعین وظایف وپشرفت دانش و تخنیک مقدار و اشکال پرداخت مالیه متحول گردیده است .


????? ???? ... ???????: شمس الدین "حضرتی" | سه شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۱ - 15:40

????? ?????

» مدیریت ارتباطات ( پنجشنبه پنجم تیر ۱۳۹۳ )
» بخش تفتیش و بررسی ( چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ )
» تفتــــیش و اهمیت آن درامــــورات مالـــــــی ( شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ )
» بانکداری الکترونیکی ( شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ )
» ( Management)مدیریت ( شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۲ )
» تفتــــیش و اهمیت آن درامــــورات مالـــــــی ( دوشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۲ )
» پول و کریدت ( شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ )
» بیمه ( سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ )
» مبادی محاسبه(آشنایی و معرفت با محاسبه) ( یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲ )
» عواید قابل مالیه و غیر قابل مالییه (رهنمود شماره 15 ریاست عمومی عواید) ( چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ )
» مالیه موضوعی بر کرایه ( پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۹۱ )
» مالیه موضوعی معاشات ( دوشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۱ )
 

????????

ADS

?????? ??